Close
Android Marketاندروید مارکت اندروید مارکت
اندروید مارکت > >

SMD Ramdisk Activator iCloud Bypass in iOS 15 - iPad After 2017

SMD Ramdisk Activator iCloud Bypass in iOS 15 - iPad After 2017
1,452,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
  نام محصول: SMD Ramdisk Activator iCloud Bypass in iOS 15 - iPad After 2017
  شرح محصول: بایپس ایکلود در ایپدهای با مدل بعد از 2017 با استفاده از برنامه SMD Ramdisk Activator برای iOS 15
  قیمت محصول: 1,452,000 تومان   (چهارده میلیون و پانصد و بیست هزار ریال)
  وضعیت محصول: موجود است
  کد محصول: 543
  دسته بندی:
  اطلاعات مورد نیاز: Serial Number
  زمان تقریبی پاسخ‌دهی:5 الی 60 دقیقه کاری
  نوع سرویس:ثبت سریال دستگاه در سرور برنامه جهت انجام بایپس
  توضیحات اضافی:نرم افزار قابل اجرا در محیط سیستم عامل مک، بدون نیاز به باکس یا دانگل
  توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
  پشتیبانی از دستگاه‌های:iPad After 2017
  محدودیت سرویس:ثبت سریال به صورتی دائمی در سرور برنامه (به گفته سازنده برنامه)
  تعداد بازدیدها: 4669
رديف محصول قیمت افزودن به سبد خرید
1 SMD Ramdisk Activator iCloud Bypass in iOS 15 - iPhone X
SMD Ramdisk Activator iCloud Bypass in iOS 15 - iPhone X
2,579,000 تومان
2 SMD Ramdisk Activator iCloud Bypass in iOS 15 - iPhone 7 / 7P
SMD Ramdisk Activator iCloud Bypass in iOS 15 - iPhone 7 / 7P
1,443,000 تومان
3 SMD Ramdisk Activator iCloud Bypass in iOS 15 - iPhone 8 / 8P
SMD Ramdisk Activator iCloud Bypass in iOS 15 - iPhone 8 / 8P
1,939,000 تومان
4 SMD Ramdisk Activator iCloud Bypass in iOS 15 - iPad After 2017
SMD Ramdisk Activator iCloud Bypass in iOS 15 - iPad After 2017
1,452,000 تومان
5 SMD Ramdisk Activator iCloud Bypass in iOS 15 - iPad Before 2017
SMD Ramdisk Activator iCloud Bypass in iOS 15 - iPad Before 2017
670,000 تومان
6 SMD Ramdisk Activator iCloud Bypass in iOS 15 - iPhone 6S / 6SP / SE
SMD Ramdisk Activator iCloud Bypass in iOS 15 - iPhone 6S / 6SP / SE
839,000 تومان
اضافه کردن محصول به سبد خرید
SMD Ramdisk Activator iCloud Bypass in iOS 15 - iPhone X
SMD Ramdisk Activator iCloud Bypass in iOS 15 - iPhone X

2,579,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
  توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
  نام محصول: SMD Ramdisk Activator iCloud Bypass in iOS 15 - iPhone X
  شرح محصول:

  بایپس ایکلود در ایفون های مدل X با استفاده از برنامه SMD Ramdisk Activator برای iOS 15

  قیمت محصول: 2,579,000 تومان   (بیست و پنج میلیون و هفتصد و نود هزار ریال)
  کد محصول: 513
  اطلاعات مورد نیاز: Serial Number
  زمان تقریبی پاسخ‌دهی:5 الی 60 دقیقه کاری
  نوع سرویس:ثبت سریال دستگاه در سرور برنامه جهت انجام بایپس
  توضیحات اضافی:نرم افزار قابل اجرا در محیط سیستم عامل مک، بدون نیاز به باکس یا دانگل
  توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
  پشتیبانی از دستگاه‌های:iPhone X
  محدودیت سرویس:ثبت سریال به صورتی دائمی در سرور برنامه (به گفته سازنده برنامه)
اضافه کردن محصول به سبد خرید
SMD Ramdisk Activator iCloud Bypass in iOS 15 - iPhone 7 / 7P
SMD Ramdisk Activator iCloud Bypass in iOS 15 - iPhone 7 / 7P

1,443,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
  توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
  نام محصول: SMD Ramdisk Activator iCloud Bypass in iOS 15 - iPhone 7 / 7P
  شرح محصول:

  بایپس ایکلود در ایفون های مدل 7 / 7P با استفاده از برنامه SMD Ramdisk Activator برای iOS 15

  قیمت محصول: 1,443,000 تومان   (چهارده میلیون و چهارصد و سی هزار ریال)
  کد محصول: 511
  اطلاعات مورد نیاز: Serial Number
  زمان تقریبی پاسخ‌دهی:5 الی 60 دقیقه کاری
  نوع سرویس:ثبت سریال دستگاه در سرور برنامه جهت انجام بایپس
  توضیحات اضافی:نرم افزار قابل اجرا در محیط سیستم عامل مک، بدون نیاز به باکس یا دانگل
  توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
  پشتیبانی از دستگاه‌های:iPhone 7 / 7P
  محدودیت سرویس:ثبت سریال به صورتی دائمی در سرور برنامه (به گفته سازنده برنامه)
اضافه کردن محصول به سبد خرید
SMD Ramdisk Activator iCloud Bypass in iOS 15 - iPhone 8 / 8P
SMD Ramdisk Activator iCloud Bypass in iOS 15 - iPhone 8 / 8P

1,939,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
  توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
  نام محصول: SMD Ramdisk Activator iCloud Bypass in iOS 15 - iPhone 8 / 8P
  شرح محصول:

  بایپس ایکلود در ایفون های مدل 8 / 8P با استفاده از برنامه SMD Ramdisk Activator برای iOS 15

  قیمت محصول: 1,939,000 تومان   (نوزده میلیون و سیصد و نود هزار ریال)
  کد محصول: 512
  اطلاعات مورد نیاز: Serial Number
  زمان تقریبی پاسخ‌دهی:5 الی 60 دقیقه کاری
  نوع سرویس:ثبت سریال دستگاه در سرور برنامه جهت انجام بایپس
  توضیحات اضافی:نرم افزار قابل اجرا در محیط سیستم عامل مک، بدون نیاز به باکس یا دانگل
  توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
  پشتیبانی از دستگاه‌های:iPhone 8 / 8P
  محدودیت سرویس:ثبت سریال به صورتی دائمی در سرور برنامه (به گفته سازنده برنامه)
اضافه کردن محصول به سبد خرید
SMD Ramdisk Activator iCloud Bypass in iOS 15 - iPad After 2017
SMD Ramdisk Activator iCloud Bypass in iOS 15 - iPad After 2017

1,452,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
  توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
  نام محصول: SMD Ramdisk Activator iCloud Bypass in iOS 15 - iPad After 2017
  شرح محصول:

  بایپس ایکلود در ایپدهای با مدل بعد از 2017 با استفاده از برنامه SMD Ramdisk Activator برای iOS 15

  قیمت محصول: 1,452,000 تومان   (چهارده میلیون و پانصد و بیست هزار ریال)
  کد محصول: 543
  اطلاعات مورد نیاز: Serial Number
  زمان تقریبی پاسخ‌دهی:5 الی 60 دقیقه کاری
  نوع سرویس:ثبت سریال دستگاه در سرور برنامه جهت انجام بایپس
  توضیحات اضافی:نرم افزار قابل اجرا در محیط سیستم عامل مک، بدون نیاز به باکس یا دانگل
  توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
  پشتیبانی از دستگاه‌های:iPad After 2017
  محدودیت سرویس:ثبت سریال به صورتی دائمی در سرور برنامه (به گفته سازنده برنامه)
اضافه کردن محصول به سبد خرید
SMD Ramdisk Activator iCloud Bypass in iOS 15 - iPad Before 2017
SMD Ramdisk Activator iCloud Bypass in iOS 15 - iPad Before 2017

670,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
  توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
  نام محصول: SMD Ramdisk Activator iCloud Bypass in iOS 15 - iPad Before 2017
  شرح محصول:

  بایپس ایکلود در ایپدهای با مدل قبل از 2017 با استفاده از برنامه SMD Ramdisk Activator برای iOS 15

  قیمت محصول: 670,000 تومان   (شش میلیون و هفتصد هزار ریال)
  کد محصول: 542
  اطلاعات مورد نیاز: Serial Number
  زمان تقریبی پاسخ‌دهی:5 الی 60 دقیقه کاری
  نوع سرویس:ثبت سریال دستگاه در سرور برنامه جهت انجام بایپس
  توضیحات اضافی:نرم افزار قابل اجرا در محیط سیستم عامل مک، بدون نیاز به باکس یا دانگل
  توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
  پشتیبانی از دستگاه‌های:iPad Before 2017
  محدودیت سرویس:ثبت سریال به صورتی دائمی در سرور برنامه (به گفته سازنده برنامه)
اضافه کردن محصول به سبد خرید
SMD Ramdisk Activator iCloud Bypass in iOS 15 - iPhone 6S / 6SP / SE
SMD Ramdisk Activator iCloud Bypass in iOS 15 - iPhone 6S / 6SP / SE

839,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
  توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
  نام محصول: SMD Ramdisk Activator iCloud Bypass in iOS 15 - iPhone 6S / 6SP / SE
  شرح محصول:

  بایپس ایکلود در ایفون های مدل 6S / 6SP / SE با استفاده از برنامه SMD Ramdisk Activator برای iOS 15

  قیمت محصول: 839,000 تومان   (هشت میلیون و سیصد و نود هزار ریال)
  کد محصول: 510
  اطلاعات مورد نیاز: Serial Number
  زمان تقریبی پاسخ‌دهی:5 الی 60 دقیقه کاری
  نوع سرویس:ثبت سریال دستگاه در سرور برنامه جهت انجام بایپس
  توضیحات اضافی:نرم افزار قابل اجرا در محیط سیستم عامل مک، بدون نیاز به باکس یا دانگل
  توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
  پشتیبانی از دستگاه‌های:iPhone 6S / 6SP / SE
  محدودیت سرویس:ثبت سریال به صورتی دائمی در سرور برنامه (به گفته سازنده برنامه)

بایپس ایکلود در ایپدهای با مدل بعد از 2017 با استفاده از برنامه SMD Ramdisk Activator برای iOS 15


شرایط و پیش نیازهای استفاده از این سرویس:

 • اجرای مراحل سرویس کاملا بر عهده مشتری است و به صورت ریموت انجام نخواهد شد.
 • قبل از ثبت سفارش ابتدا برنامه SMDRamdiskActivator.pkg را دانلود کنید و از پشتیبانی دستگاه خود توسط این برنامه اطمینان حاصل نمایید (با مشاهده پیغام Device is Supported در برنامه).
 • گوشی به هیچ عنوان نباید قفل شبکه SIM LOCK باشد.
 • این برنامه هم گوشیهای با MEID و هم بدون MEID را ساپورت میکند.
 • پس از استفاده از این سرویس، امکان ریستور، فلش و آپدیت وجود ندارد و در صورت انجام این کارها بایپس از بین خواهد رفت ولی به دلیل ثبت سریال دستگاه در سرور برنامه، بدون نیاز به پرداخت هزینه مجدد با انجام مراحل بایپس میتوانید دوباره گوشی را بایپس کنید، البته چنانچه دستگاه به نسخه جدید iOS آپدیت کنید، فقط در صورتی امکان بایپس مجدد وجود دارد که برنامه آن نسخه را ساپورت کند.
 • در صورتی که سریال دستگاه شما قبلا در ios کمتر از 15 (12 الی 14.8) در سرور برنامه SMD Universal Activator ثبت شده باشد، نیازی به ثبت مجدد سریال نیست و میتوانید از نسخه جدید برنامه یعنی SMD Ramdisk Activator بدون نیاز به پرداخت مجدد هزینه استفاده نمایید.
 • اگر نسخه iOS دستگاه شما بین 12 الی 14.8 باشد، به لینک: سرویس بای پس ایکلود با استفاده از ابزار SMD Tool برای گوشیها و تبلتهای MEID / GSM با iOS 12 ~14.8 مراجعه فرمایید.

مراحل انجام کار جهت بایپس ایکلود با استفاده از ابزار SMD Ramdisk:

 1. برنامه SMDRamdiskActivator.pkg را دانلود و در سیستم عامل مک خود نصب کنید.
 2. برنامه را اجرا کرده، دستگاه را به آن متصل کنید و از ساپورت دستگاه توسط برنامه مطمئن شوید.
 3. اقدام به خرید سرویس از فروشگاه سایت نمایید تا سریال دستگاه در سرور برنامه ثبت شود.
 4. در برنامه گزینه Start را کلیک کنید.
 5. دستگاه به صورت اتوماتیک وارد حالت ریکاوری مود خواهد شد.
 6. باکس جدیدی در برنامه ظاهرا خواهد شد و به شما آموزش بردن دستگاه به حالت DFU Mode را خواهد داد. این کار را انجام بدهید.
 7. پس از وارد شدن دستگاه به حالت DFU Mode برنامه به صورت خودکار عملیات شبه جیلبرک را انجام خواهد داد.
 8. در هنگام بوت، باید لوگوی SMD در صفحه نمایش دستگاه ظاهر شود.
 9. منتظر بمانید تا دستگاه بوت شود، پس از بوت شدن دستگاه (مشاهده صفحه Hello) امکان دارد که برنامه پیغام : A software Update is required to connect to your phone را نشان دهد، گزینه not now را انتخاب کنید.
 10. حال در دستگاه خود وارد صفحه قفل ایکلود شوید، یعنی صفحه ای که از شما اپل ایدی را درخواست میکند، سپس در برنامه گزینه Activate را کلیک کنید.
 11. دستگاه ریستارت خواهد شد و پس از بالا آمدن قفل ایکلود بایپس شده است و تنها باید مراحل فعال سازی گوشی را انجام دهید و حتی میتوانید اپل آیدی جدید خود را به دستگاه بدهید یا این مرحله را رد کنید و وارد منوی گوشی شوید.
 12. از ایفون بایپس شده خود لذت ببرید! شما میتوانید از امکانات سیم کارت استفاده کنید، اپل ایدی جدید به گوشی بدهید، گوشی را خاموش روشن کنید و در واقع از تمامی امکانات گوشی همانند یک گوشی بدون قفل استفاده کنید، فقط آن را ریست فکتوری، ریستور یا آپدیت نکنید!

تگ‌های مطلب :

SMD Ramdisk - Bypass iCloud Passcode Lock Screen Tool, SMD Activator 2.0 iCloud Bypass with calls for macOS GSM / MEID / Network, بایپس ایکلود, smd ramdisk, smd icloud bypass, بایپس ios 15, icloud bypass ios 15, خرید بایپس smd, بایپس smd, smd ramdisk activator, smd bypass toolسبد خرید
  جهت خرید یا مشاهده سبد خرید باید ابتدا در سایت عضو، و یا وارد پروفایل خود شوید.